Aktualności

Informacja publiczna

Wniosek
Poniżej wstawiamy wzór wniosku o informację publiczną. Jeśli chcecie Państwo uzyskać od nas informacje dotyczące funkcjonowania schroniska, leczenia zwierząt itp. prosimy aby wykorzystać poniższy wniosek.

 

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

 

 

Imię i nazwisko:

…………………………………………………………………………

Kontakt:

…………………………………………………………………………

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Na  podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Forma przekazania informacji:  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Informacja publiczna zostanie udzielona w terminie do 14 dni. Niniejsza informacja nie upoważnia do ingerencji w sposób leczenia zwierzęcia. W razie wątpliwości, organem sprawującym nadzór nad leczeniem jest Świętokrzyska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Kielcach lub Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Arka Nadziei” z siedzibą w Kielcach, ul. Mickiewicza 1, kod pocztowy 25-352.
 2. Dane osobowe zostały pozyskane w związku z zawarciem niniejszego dokumentu.
 3. Wszelkie dane osobowe, jakimi dysponuje Administrator zostały powierzone dobrowolnie przez Panią/Pana – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ,b, c, f RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów niniejszego dokumentu.
 5. Zakresem przetwarzania objęte są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer, adres zamieszkania oraz adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, inne dane niesklasyfikowane (informacje stanowiące kategorię potencjalnych danych osobowych).
 6. Jeśli ma Pani/Pan zapytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować bezpośrednio z Wojciechem Moskwą za pośrednictwem adresu e – mail: wmoskwa@arkanadziei.pl lub drogą korespondencyjną.
 7. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa zawartych umów oraz na podstawie pisemnie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 9. a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu „Arka Nadziei”,
 10. b) realizacji niniejszego dokumentu,
 11. c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody
 12. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt.8 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 13. a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 1. b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz na podstawie stosownych umów, dla których Administratorem jest Stowarzyszenie Arka Nadziei w Kielcach.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 8, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 4. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 5. b) prawo do żądania sprostowania bądź poprawiania danych osobowych – w przypadku gdy dane sa nieprawidłowe lub niekompletne
 6. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

w przypadku gdy:

 • dane te nie są już niezbędne dla celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być usunięte, z wyjątkiem, gdy nie ma innej podstawy prawnej

i obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze do  dalszego przetwarzania danych osobowych.

 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych;
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia innych roszczeń;
 • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. e) Prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. f) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora;
 • przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit.a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu

Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 1. W przypadku naruszeń praw lub wolności osób fizycznych mają Pani/Pan prawo kontaktu z Administratorem pod adresem email: wmoskwa@arkanadziei.pl lub drogą korespondencyjną.
 2. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta pomiędzy stronami umowa, zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co nie będzie stanowić przypadku ich profilowania.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba, że wystąpi Pani/Pan z bezpośrednim wnioskiem o takie przekazanie.

 

………………………………….

podpis

 

 

 

351343436 763693675294207 4315874323552988904 N

Impreza w Pałacyku Zielińskiego

Dnia 02.06.2023r. w Pałacyku Zielińskiego odbyła się impreza z okazji Dnia Dziecka.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować zarówno organizatorom imprezy jak i wszystkim uczestnikom. Dzięki przeprowadzonej na miejscu zbiórce pieniędzy udało się zebrać 1888zł i 20gr.

Podczas imprezy na naszym stoisku można było skorzystać z możliwości malowania twarzy, dekorowania balonów, czy też posłuchania opowieści o pracy w schronisku. Nasi wolontariusze i pracownicy przez cały okres trwania imprezy udzielali informacji, zachęcali do adopcji i promowali schronisko. Na sąsiadujących stoiskach można było uzyskać porady behawioralne, zapoznać się z egzotycznymi zwierzętami czy też zakupić drobne upominki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom, partnerom, wolontariuszom oraz odwiedzającymi! Mamy nadzieję, że wydarzenie podobało się Wam tak samo jak nam!

Organizatorami imprezy byli:

 

Miasto Kielce Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

 Studenckie Koła Naukowe UJK – Socjalia i Parasol

Stowarzyszenie z Nami Raźniej 

 

Partnerami imprezy byli:

 

Dom Środowisk Twórczych, Pałac T. Zielińskiego,

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Kielcach,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych,

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami/o.Kielce,

Straż Miejska,

Energetyczne Centrum Nauki Industria,

Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj

 

Naszymi partnerami przy stoiskach byli:

Fundacja na Rzecz Zwierząt Obok Nas

Hotel dla psów Tajga

NA PSA UROK Dominika Kowalczyk behawiorysta

Xprojekt Bez Tytulu 9.png.pagespeed.ic.0zura2eems

Wakacje

Sezon wakacyjny tuż tuż! Planujesz wyjazd i chcesz zabrać  psa ze sobą? Musisz odpowiednio przygotować się do wyjazdu J  Dzięki odpowiednim przygotowaniom Twój pies może być gotowy na dłuższe wyjazdy i będzie podróżować w  pełnym komforcie. Jeśli  planujecie dłuższą trasę, warto najpierw stopniowo przyzwyczajać psa do auta. Rozpocznijcie od krótkich przejażdżek, zwiększając stopniowo czas jazdy. Stwórzcie dla psa pozytywne skojarzenia z autem, nagradzając go niewielkimi smakołykami i chwaląc za spokojne zachowanie. Pamiętajmy aby nie przesadzić z ilością nagród, gdyż psiakowi może zrobić się niedobrze 😉

Wyposażcie się w odpowiednią klatkę transportową, tak aby pupil podróżował bezpiecznie i komfortowo. Wybierzcie klatkę, która jest odpowiednia dla rozmiaru Waszego psa i posiada odpowiednie atesty. Przygotujcie niezbędne akcesoria, zadbajcie o to, aby mieć ze sobą niezbędne rzeczy, takie jak smycz, miskę na wodę, ulubiony kocyk czy zabawkę. To pomoże psu poczuć się bardziej komfortowo podczas podróży. Pamiętaj aby zapewnić psiakowi regularne przerwy na spacery i załatwienie potrzeb. Pozwól psu na krótki spacer, aby się „rozruszał”, załatwił potrzeby fizjologiczne i napił się wody. Należy pamiętać, żeby podczas spacerów zachować zasady bezpieczeństwa – pamiętaj, że Twój pies jest w obcym miejscu, może się czegoś wystraszyć i uciec. Pamiętaj, że każdy pies jest inny, więc dostosuj przygotowania do indywidualnych potrzeb swojego pupila. Właściwe przygotowanie i dbałość o komfort psa sprawią, że podróż będzie dla niego przyjemnością.

 

345585987 1378267326050919 2731382824820195055 N

Kastracja

Czy Twój zwierzak już jest wykastrowany? Jeśli masz wątpliwości, koniecznie przeczytaj!
Kastracja psów i kotów to zabieg chirurgiczny, mający na celu uniemożliwienie rozmnażania się zwierząt. Choć niektórzy właściciele psów i kotów mogą poczuć się niekomfortowo z myślą o kastracji swojego pupila, warto zastanowić się, dlaczego ten zabieg jest tak ważny i jakie korzyści może przynieść naszym pupilom.
Przede wszystkim, kastracja psów i kotów jest istotna z medycznego punktu widzenia. Może ona zapobiec pewnym chorobom, które są szczególnie powszechne u zwierząt niekastrowanych.
Jednak korzyści kastracji nie kończą się na aspektach medycznych. Zwierzęta wykastrowane są zazwyczaj również mniej skłonne do agresji i ucieczek, co z kolei zmniejsza ryzyko kontuzji, utraty zdrowia i kłopotów z sąsiadami… Kastracja może również pomóc w eliminacji niektórych niepożądanych aspektów związanych z zachowaniem Twojego podopiecznego.
Kastracja pomaga również w kontrolowaniu populacji zwierząt. Niekastrowane psy i koty mogą się swobodnie rozmnażać, co prowadzi do wzrostu populacji. W efekcie, zwierzęta te mogą trafiać do schronisk, gdzie często spędzają wiele lat. Kastracja pomaga zapobiegać temu problemowi i zmniejsza liczbę bezdomnych zwierząt.
Właściciele zwierząt, którzy zdecydują się na kastrację swojego pupila, mogą również cieszyć się pewnymi korzyściami. Zwierzęta te są zazwyczaj bardziej spokojne (ale nie do przesady!) i mniej skłonne do okazywania agresji. Mogą również żyć dłużej i być zdrowsze, co może przełożyć się na mniejsze wydatki na opiekę medyczną.
Podsumowując, kastracja psów i kotów jest ważnym i korzystnym zabiegiem. Pomaga w zapobieganiu niektórym chorobom oraz w kontrolowaniu populacji zwierząt. Dlatego, jeśli jesteś właścicielem psa lub kota, warto zapisać swojego podopiecznego na zabieg kastracji! Pamiętajmy, że wiele gmin i miast (w tym oczywiście Kielce) zapewnia darmowe kastracje dla zwierząt ❤
345592792 1319992471897043 6837426676850407536 N

Pielęgnacja

Pielęgnacja naszego pupila to nie tylko kwestia estetyki, ale również jego zdrowia i samopoczucia. Oto kilka prostych sposobów, które pomogą Wam zadbać o zdrowie i piękny wygląd Waszego psa:
• Dbajmy o sierść – szczotkujmy sierść naszego psa regularnie, szczególnie jeśli mamy długowłosego pupila. Dobrze rozczesana sierść zapobiega powstawaniu kołtunów i filców, a także pomaga rozprowadzać naturalne sebum, które pomaga utrzymać skórę we właściwej kondycji.
• Zwracajmy uwagę na skórę – gdyż może ona być podatna na problemy, takie jak łuszczenie, podrażnienia i alergie. Warto regularnie sprawdzać stan naszego pupila i w razie potrzeby skorzystać z specjalnych szamponów lub odżywek dla psów, lub w przypadku niepokojących objawów, skontaktować się z lekarzem.
• Pielęgnacja zębów – wymagają one regularnej pielęgnacji, tak jak nasze. Regularne szczotkowanie i stosowanie specjalnych przysmaków i past do zębów dla psów pomoże nam uniknąć problemów z uzębieniem naszego pupila.
• Zadbane pazury – regularne obcinanie pazurów jest bardzo ważne dla zdrowia naszego psa. Długie pazury mogą powodować ból i utrudniać poruszanie się. Jeśli nie umiemy obciąć pazurów sami, warto skorzystać z usług groomera lub weterynarza.
• Regularne wizyty u weterynarza – to bardzo ważne, aby regularnie odwiedzać lekarza z naszym psem. Weterynarz może pomóc nam zadbać o zdrowie i dobry stan naszego pupila.
Pamiętajmy, że każdy pies ma różne potrzeby, jeśli chodzi o pielęgnację. Ważne, abyśmy dopasowali pielęgnację do naszego psa i jego indywidualnych potrzeb. Pamiętajmy również by nie kąpać swoich pupili bez potrzeby, jedynie wtedy, gdy sierść jest mocno zabrudzona.
Zadbajmy o zdrowie i piękny wygląd naszego pupila, a na pewno będzie się czuł szczęśliwy i kochany!
343596587 534097982048007 2053852160092898376 N

Aktywny pies = szczęśliwy pies

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak zapewnić swojemu psu odpowiednią aktywność fizyczną? Właściwy poziom aktywności to nie tylko kwestia zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Odpowiednia ilość ruchu i zabawy pomaga psom pozbyć się nadmiaru energii, poprawia ich kondycję oraz wpływa na ich samopoczucie. Oto kilka prostych sposobów, które pomogą Wam zapewnić Waszemu psu odpowiedni poziom aktywności:
1. Długie spacery – przynajmniej dwa razy dziennie wybierajmy się z psem na dłuższy spacer. To idealna okazja, aby nasz pupil poznał nowe miejsca i ludzi, a także poświęcił trochę czasu na zabawę i bieganie.
2. Zabawy z piłką lub frisbee – rzućmy piłkę lub frisbee naszemu psu, to świetna zabawa, która wymaga dużo energii i pozwala naszemu psu biegać i skakać. Pamiętajmy jednak, aby nie nadużywać tej formy aktywności.
3. Agility – to rodzaj treningu, który pozwala psom na przejście przez różne przeszkody, takie jak tory przeszkód czy tunelki. To idealna opcja dla psów z dużą ilością energii, które potrzebują dodatkowego wyzwania.
4. Pływanie – niektóre rasy psów uwielbiają pływać. Jeśli mamy w pobliżu miejsce, gdzie nasz pies może bezpiecznie popływać, warto z tego skorzystać.
5. Wspólne bieganie lub jazda na rowerze – jeśli sami jesteśmy aktywni, możemy zabrać ze sobą naszego psa. Wspólne bieganie lub jazda na rowerze to nie tylko aktywność fizyczna, ale również czas spędzony razem.
 
Pamiętajmy, że każdy pies ma inne potrzeby, jeśli chodzi o ilość ruchu i aktywności fizycznej. Ważne, abyśmy dopasowali aktywność do naszego psa i jego kondycji fizycznej.
Pamiętajmy, że dla spacer dla psa jest niezwykle ważny – nie zastąpi go bieganie po nawet największej posesji. Pies potrzebuje nowych bodźców, zapachów i odkrywania nowych, ciekawych miejsc.
Dajmy swoim psiakom szansę na aktywność i zabawę, a na pewno poczują się szczęśliwe i będą zdrowsze
 
Janary Easy Resize.com

Wesołych Świąt!

Życzymy Wesołych Świąt Wielkanocnych dla Was i Waszych zwierzaków! Niech te Święta przyniosą Wam wiele radości i czasu spędzonego w miłej, rodzinnej atmosferze.
Waszym psiakom życzymy pełnych brzuszków! Niech ta radosna atmosfera przyniesie im wiele radości i pysznego jedzonka! Życzymy aby nadchodzący czas wiosenny przyniósł wiele słońca ☀️, pięknych krajobrazów i jeszcze więcej okazji do biegania i zabaw na trawie.
Waszym kotom w ten świąteczny czas życzymy ciepłych promieni słońca, spokojnych drzemek i miziania za uchem ❤
Przekaż Nam Swój 1,5% Podatku

Twój 1,5% może tak wiele zmienić!

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszej działalności poprzez przekazanie swojego 1,5% podatku. Dzięki przekazanej w ten sposób pomocy będziemy w stanie pomóc większej ilości zwierząt – Twój 1,5% to realna i bardzo potrzebna pomoc!

Dane:

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”

KRS: 0000261249

Dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych!

Zbiórka Z Okazji Dnia Kota 13.02.23 18.02.2023 Sklep Auchan Ul. Radomska 20c Kielce

Zbiórka z okazji dnia kota

13.02.2023 - 18.02.2023, Auchan
W dniach 13-18.02.2023 w sklepie Auchan (ul. Radomska 20C) odbędzie się zbiórka darów dla podopiecznych Stowarzyszenia „Arka Nadziei”. Zbiórka jest zorganizowana z okazji zbliżającego się dnia kota. Zachęcamy wszystkich do udziału i przekazania karmy czy też żwirku dla naszych podopiecznych!
Winter

Komunikat Urzędu Miasta Kielce

W związku z zapowiadanymi silnymi mrozami uczulamy wszystkich Mieszkańców na potrzeby otaczających ich zwierząt. Psy przebywające na zewnątrz powinny mieć dostęp do ocieplanego schronienia. Przed nadchodzącymi niskimi temperaturami warto je dodatkowo ocieplić, zwłaszcza warstwą izolującą od podłoża oraz zasłaniającą przed mroźnym wiatrem. Należy pamiętać o dostępie do niezamarzniętej wody i wysokokalorycznych posiłkach.
Pamiętajmy też o kotach, które żyją dziko na terenie miasta. Jeśli jest taka możliwość, zostawmy uchylone okno do piwnicy albo dostęp do innego schronienia. Należy mieć na uwadze, że kot szukając schronienia przed mrozem może ukryć się pod rozgrzaną maską samochodu. Przed uruchomieniem samochodu można stuknąć w maskę, tak aby dać kotu szansę na obudzenie się i ucieczkę. W przeciwnym razie kot zostanie poraniony lub nawet zginie.
W okresie zimowym można też dokarmiać ptaki ( niezalecane jest dokarmianie ptaków poza okresem zimowym) odpowiednią karmą. Zamiast resztek pieczywa postawmy na słoninę, nasiona słonecznika, proso, pokruszone niesolone orzeszki ziemne, drobne kasze, suszone owoce.
Obraz 098 1

Społeczni Opiekunowie Kotów

Na prośbę Urzędu Miasta informujemy, o możliwości rejestracji jako opiekun kotów wolno żyjących, szczegóły poniżej:
„Na terenie miasta koty wolno żyjące wiodą bardzo trudne życie. Niezależnie od powodów, dla których znalazły się na ulicy oraz od ich przeszłości i stopnia samodzielności, bez pomocy człowieka nie poradzą sobie w takich warunkach. W Kielcach działa wiele organizacji oraz niezrzeszonych karmicieli, którzy działają na rzecz poprawy smutnego losu miejskich kotów. Aby wzmocnić ich działania i usprawnić komunikację, Urząd Miasta Kielce proponuje karmicielom wpisanie się do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów. Pozwoli to na zebranie informacji o populacji kotów wolno żyjących w mieście i lepsze dopasowanie działań Urzędu Miasta skierowanych na pomoc tym zwierzętom. Społeczni Opiekunowie Kotów otrzymają wsparcie od Urzędu Miasta w postaci karmy dla kotów w okresie zimowym, ocieplanych domków i talonów na kastrację, w miarę zabezpieczonych na ten cel środków finansowych.”